Kategorie: Wszystkie | Aktualności | Geografia | Historia | Inwestycje | Komunikacja | Środowisko
RSS
poniedziałek, 06 kwietnia 2009

Piękna, wiosenna pogoda sprawiła, że wyprawiłem się na fiołki  (viola silvestris) na ul. Waflową, a później do tzw. pałacu Hinckfussowej. Ale, ale, jaki tam pałac - teraz już wiem, że to nie żadna rezydencja, a centrum wędkarskie, świetlica z bilardem, wypożyczalnia sprzętu wodnego, schronisko młodzieżowe oraz konieczny w takim ośrodku budynek stróżówki i altana, czyli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "małe obiekty handlowe i usługowe o funkcjach związanych z obsługą turystyki i rekreacji"! No i jeśli ktoś pomyślał, że "małe centrum wędkarskie" to takie, jak nad jeziorem Lisowskim, to jest w błędzie - nad Lisowskim nigdy nie będzie Europy. Europa to prządne centrum, nie jakaś drewniana buda, ale  neobarokowy pałac. A malkontenci zawsze będą narzekać, że ptaszki, drzewka i inne takie rospudy. Oto przykład ( http://www.konstancin.com/forum/read.php?3,23553,page=2):

Podsumowanie sprawy zniszczenia torfowiska na granicy Powsina i Bielawy

Autor: Jarek Bielawski

W dniu 18.10.2004 Starostwo Powiatowe w Piasecznie wydało dla inwestora p. Anny Iwony Hinckfuss decyzję o pozwoleniu na budowę centrum wędkarskiego, świetlicy z bilardem i wypożyczalni sprzętu wodnego, zaś 25.05.2004 - schroniska młodzieżowego oraz 20.12.2004 - budynku stróżówki i altany na terenie działek ewid. odpowiednio 1825 i 1815 z obrębu Bielawa, gm. Konst.-Jeziorna. Wydana przez Urząd Miasta i Gminy Konst.-Jeziorna w dniu 19.11.2002 decyzja o warunkach zabudowy dla tych działek przewiduje wyłącznie możliwość lokalizacji "małych obiektów handlowych i usługowych o funkcjach związanych z obsługą turystyki i rekreacji", przy czym "inwestycję [należy] projektować maksymalną ochroną istniejącego drzewostanu", zaś "zmiana przebiegu rowów melioracyjnych, ich zabudowa itp. wymaga uzgodnienia z Zarządem Spółek Wodnych" (opinia nr 48/2002 Wydz. Rolnictwa UMiG z 14.11.2002). Tymczasem łączna powierzchnia zabudowy w/w 4 obiektów wynosi 2800 m2, powierzchnia użytkowa - 3500 m2, zaś całość jest zaprojektowana jako imponujący pałac neobarokowy. Z pewnością nie są to "małe obiekty handlowe i usługowe". Całość znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w cennej przyrodniczo strefie torfowiska. Decyzja o warunkach zabudowy nakazuje uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojew. Konserwatora Zabytków z uwagi na stanowisko archeologiczne na działce nr 1825.

W trakcie prac budowlanych wg relacji naocznych świadków wycięto kilkaset drzew, zasypano torfowisko, istotnie podniesiono poziom ziemi na znacznym obszarze, tworząc z jeziorka torfowego sztuczny zbiornik rekreacyjny. Zasypano rowy mielioracyjne i oczka wodne, usypano z gruzu sztuczne wzniesienia, na których nasadzono zabronione w WOChK egzotyczne gatunki. W roku 2006 i 2007 inwestor wynajął firmy, które przystąpiły do usypywania wielkich wałów odgradzających posesję od drogi publicznej (ul. Waflowa - Powsińska) i osiedla Konstancja. Wały te budowano na terenie chronionym przez WOChK. Na wezwanie mieszkańców i radnych wielokrotnie interweniowała straż miejska i policja, jednak uciekające przed policją spychacze szybko wracały. Funkcjonariusze tych służb spisali dane pracowników firm budujących wały. Prace te nadal trwały zimą 2008/09.

Pod presją miejscowych radnych i mieszkańców, Burmistrz Gminy Konst.-Jeziorna zgłosił w dniu 9.06.2006 do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie popełnienie przestępstwa przeciw środowisku polegającego na "zniszczeniu w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach poprzez nawiezienie ziemi i odpadów, [...] zniszczenie rzeźby terenu, roślinności wraz z istniejącymi tam siedliskami zwierzęcymi oraz zakłóceniem stosunków wodnych. Zasypano istniejące rowy melioracyjne, śródpolne oczka wodne i torfowiska. Na powyższym terenie występują chronione gatunki roślin i zwierząt." Na świadków w tej sprawie zgłoszono 3 pracowników UMIG - Wydz. Rolnictwa (uczestników wizji lokalnej) oraz radnego Rady Miejskiej p. Bogusława Komosę. Załączono fotografie z wizji lokalnej i wypisy z rejestru gruntów.

Jednocześnie Burmistrz K-J nakazał nowemu współwłaścicielowi terenu, p. Katarzynie Bożenie Kadarauch, usunięcie i wywiezienie na składowisko odpadów, nawiezionych mas ziemnych i odpadów pobudowanych w terminie do 15.10.2006. Od decyzji tej p. Kadarauch odwołała się do SKO. Decyzja do dziś pozostaje nie wykonana. Z kolei p. Anna Hinckfuss odwołała się do SKO od nałożonej na nią decyzją nr 3k/2007 przez Burmistrza administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 431 420 zł 59 gr za zniszczenie drzew na działce nr 1815. SKO nie znalazł przyczyn dla uchylenia decyzji Burmistrza stwierdzając m.in., że "nasypanie nie zostało spowodowane przez osoby trzecie, tylko przez pracowników realizujących inwestycję, w tym bagrowanie stawu" oraz, że "cały teren został znacznie podwyższony, mimo, że w uzgodnieniu Wojew. Konserwatora Przyrody wyraźnie zastrzeżono ochronę zadrzewień nadwodnych". P. Anna Hinckfuss odwołała się zatem z kolei do SKO w Warszawie, które decyzją z 28 stycznia 2009 utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, podając: "Jak wynika z ekspertyzy dendrologicznej dokonanej przez prof. dr hab. Inż. Marka Siewniaka nasypanie to, będące bezpośrednią przyczyną obumarcia olsz, miało miejsce w latach 2004-05 [...] W najbliższym otoczeniu nie zaistniały inne przyczyny mogące wywołać zamarcie przedmiotowych drzew." Dalej w uzasadnieniu cytowana jest w całości opinia prof. Siewniaka. "Zasypanie torfowiska i rosnących na nim olsz drastycznie i momentalnie negatywnie wpłynęło na korzenie drzew. Korzenie zostały zaduszone i zatrute. W konsekwencji drzewa szybko obumarły." Dalej prof. Siewniak podaje szczegóły chemiczne i biologiczne procesu obumarcia przedmiotowych drzew, oraz opisuje ich stan indywidualnie. "Ziemia nasypana na olsze stabilizuje podwyższony poziom wody w zbiorniku. Część tej ziemi, zwłaszcza ił, może pochodzić z bagrowania stawu. Jak widać na zdjęciach satelitarnych, w trakcie tego zabiegu zmieniono nie tylko poziom wody, ale także kształt linii brzegowej."


Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Piasecznie zawiesiła 31 maja 2007 śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa na terenie torfowiska, motywując to koniecznością powołania biegłego z zakresu ochrony środowiska: "Opinia sporządzona zostanie przez biegłego w okresie 3 lub 4 miesięcy, co stanowi długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania." Burmistrz K-J odwołał się od tej decyzji do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa XIV Wydz. Karny, motywując zażalenie tym, że konieczność dokonania ekspertyzy przez biegłego nie stanowi podstawy do zawieszenia śledztwa, zaś środowisko jest w międzyczasie nadal niszczone. Jednak Sąd Rejonowy utrzymał decyzję prokuratora w mocy.

W dn. 11 lipca 2007 Instytut Systemów Inżynierii Środowiska ISIS Politechniki Warszawskiej, do którego zwrócono się o opinię, wydał pisemny komentarz w sprawie odbytej w dn. 29 czerwca 2006 wizji lokalnej. Opinia mówi: "Zebrane dotychczas informacje pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że na wskazanym przez przedstawicieli policji oraz Urzędu Miasta i Gminy KJ terenie [...] nawieziono ziemię i odpady powodując zniszczenie rzeźby terenu oraz zakłócenie stosunków wodnych poprzez zasypanie istniejących rowów melioracyjnych, śródpolnych oczek wodnych i torfowisk. Powyżej wymienione działania nie tylko zagrażają gatunkom roślin i zwierząt chronionych na terenie WOChK, ale je zwyczajnie niszczą. [...] Problemem formalnym nie jest obecnie dowodzenie, czy powyżej wymienione nieodwracalne zmiany (dewastacje) w środowisku mają miejsce, ale z naruszeniem jakich przepisów krajowych (m.in. ustawy o planowaniu przestrz. i ochr. Przyrody, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne) oraz prawa lokalnego (w tym ustaleń mpzp) one nastąpiły." Jednocześnie jednak ośrodek ISIS stwierdza, że nie może podjąć się opracowania opinii w tej sprawie, "ponieważ sprawdzanie, czy wznoszony zespół pałacowy jest stanicą wodną (co figuruje na okazanych biegłemu mapach) oraz dowodzenie, że dewastacja środowiska jest dziełem poprzednich właścicieli terenu oraz nieznanych sprawców, nie leży w kompetencji biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska oraz ISIS PW." W tym kontekście ISIS pyta o skuteczność działania nadzoru budowlanego i innych służb na terenie powiatu piaseczyńskiego.

11 listopada 2007 Prokuratura Rejonowa podjęła zawieszone śledztwo, zaś 22 listopada 2007, Urząd Miasta i Gminy zwrócił się o wgląd do opinii biegłego. Jednak już dniu 16 listopada 2007, czyli 6 dni wcześniej, zaledwie 5 dni po wznowieniu śledztwa, Prokurator Rejonowy w Piasecznie umorzył śledztwo w sprawie zniszczenia świata roślinneg i zwierzęcego na torfowisku w Bielawie wobec braku znamion czynu zabronionego. W uzasadnieniu Prokurator stwierdza, że choć powołani świadkowie - pracownicy UMIG w Konst.-Jeziornie - potwierdzili, że właściciele działek nr 1825, 1820/2, 1823, 1824, 1820/1, 1815, 1816, tj. Tomasz Kokczyński, Anna Hinckfuss i Katarzyna Kadarauch popełnili przestępstwo polegające na zniszczeniu środowiska przez nawożenie na w/w działki ziemi, gruzu budowlanego, zniszczenie rzeźby terenu i zakłócenie stosunków wodnych, a także wyrządzili istotną szkodę dla mieszkańców miasta i gminy K-J poprzez zasypanie rowów melioracyjnych, oczek wodnych i torfowisk, to właściciele tych działek zeznali, że: 1) Działki w chwili ich zakupu z 2003 lub 2004 roku były kompletnie zanieczyszczone, a odpady te p. Hinckfuss usuwała we własnym zakresie; 2) Zanim p. Hinckfuss wprowadziłą się na te działki, nieznane osoby nawiozły gruz, odpady i stare przedmioty, 3) Właściciele nigdy nie nawozili na działki dużych ilości ziemi, nieczystości i gruzu i nie spowodowali żadnych zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym. 4) P. Kokczyński zeznał, że tylko utwardził drogę dojazdową przez nawiezienie cegieł i miału, ponieważ inaczej nie byłoby możliwości dojazdu, a przed utwardzeniem złożył stosowne powiadomienie w gminie; 5) Działki były zanieczyszczone i wyglądały jak wysypisko śmieci, zaś p. Kokczyński tylko uprzątnął ze śmieci teren wokół stawów, usunął gruz i nawiózł 30-50 cm dobrej jakości ziemi (SIC! jakby pół metra humusu na torfowisku nie było dewastacją środowiska!), aby zasiać trawę i zrobić nasadzenia; 6) Inni właściciele również twierdzili, że gruz i ziemię nawiozły nieznane osoby.

Opinia biegłego: "Roboty budowlane prowadzone na w/w działkach niewątpliwie ingerują w istniejący krajobraz [...] (dzika roślinność, tereny podmokłe i torfowiska, eutrofizujący zbiornik wodny w postaci jeziorka, itp.) [...] Na niezabudowanej powierzchni terenu biegły stwierdził [...] makroniwelację (gospodarka i przemieszczanie ziemi zgodnie z bilansem), czyli [...] uzupełnienie deficytowego bilansu ziemi niezbędnej do ukształtowania terenu zgodnie z projektem." Biegły stwierdził "zazielenianie obszaru, uporządkowanie linii brzegowej jeziorka." Biegły sugeruje, że "biorąc pod uwagę zakres robót prowadzonych na w/w działkach trudno jest mówić o zniszczeniu w świecie roślinnym [...] i zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 181 kk). Bardziej odpowiednim określeniem jest tu zastosowanie słowa 'zmiana'. Jak wynika z rozporządzenia Wojewody Maz. Z dn. 13.02.2007 dotyczącego ustanowienia WOChK, dopuszczalne są zmiany ukształtowania krajobrazu wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, a więc ingerencja [...] może być traktowana jako dopuszczalna zmiana." Dalej prokurator stwierdza,że należałoby zgodnie z opinią biegłego wziąć pod uwagę zgodność inwestycji z planem miejscowym i uzgodnieniami, zgodność pozwolenia na budowę z polityką zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenia prac budowlanych - ze sztuką budowlaną, itp. Jest to zdaniem Prokuratora właściwa przesłanka dla umorzenia postępowania.

Od postanowienia Prokuratora Rejonowego Burmistrz K-J odwołał się w dn. 7 grudnia 2007 ponownie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa XIV Wydz. Karny. W uzasadnieniu odwołania burmistrz podaje, że 1) zasypane torfowisko należało uwzględnić przy obliczeniu powierzchni biologicznie czynnej; 2) wzniesienie z gruzu pokryte cienką warstwą humusu z nasadzeniami platanów i tulipanowców na terenie, gdzie zgodnie z rozporządzeniem o WOChK nie wolno introdukować obcych gatunków, nie może być uznane za powierzchnię biologicznie czynną; 3) Zdjęcia lotnicze wskazują jednoznacznie, że odpady nawieziono i zmian dokonano po zasypaniu torfowiska w latach 2004-05 podczas budowy pałacu; 4) Inwestorzy nie posiadają kwitów wagowych z wysypiska dowodzących, że faktycznie wywozili jakieś odpady; 5) Składowanie odpadów przed rokiem 2004 na niedostępnym torfowisku było fizycznie niemożliwe; 6) zniszczenie tak dużej powierzchni biologicznie czynnej o kluczowym znaczeniu dla retencji wody nie jest zgodne z polityką zagosp. Przestrzennego gminy, czego dowodzą plany miejscowe; 7) opinia biegłego, że do stwierdzenia zniszczeń potrzebna jest analiza decyzji urzędników oraz sposobu wykonania robót, jest błędna, 8) ustalenia biegłego są nieadekwatne do ocenianego stanu faktycznego, 9) podano kilka innych przyczyn prawnych.

PODSUMOWANIE:
1) Zdjęcia lotnicze, opinia dendrologa, prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka oraz instytutu ISIS Politechniki Warszawskiej jasno wykazują, że przy budowie zespołu pałacowego w latach 2004-05 i później dokonano ogromnych zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym na torfowisku w Bielawie, całkowicie zmieniając naturalny krajobraz, co doprowadziło do śmierci drzew i gatunków chronionych, zakłócenia stosunków wodnych na dużym obszarze oraz zniknięcia jedynego w tej części Mazowsza (na zachodnim brzegu Wisły) dużego zadrzewionego torfowiska.
2) Opinia biegłego sądowego wcale nie podważa zaistnienia tych zniszczeń, tylko ocenia je pozytywnie jako uporządkowanie obszaru i proponuje oczyszczenie oskarżonych z zarzutów poprzez zabieg terminologiczny polegający na wykorzystaniu słowa "zmiana".
3) Opinia biegłego stwierdza, że owa zmiana wynika z planu miejscowego i warunków zabudowy, co, jak wykazano powyżej, jest oczywistym fałszem.
4) Z opinii biegłego i decyzji o pozwoleniu na budowę niedwuznacznie wynika, że w decyzji Starostwa Piaseczyńskiego o pozwoleniu na budowę zawarte było pozwolenie na zniszczenie obszaru chronionego wbrew ustawom, uzgodnieniom i prawu lokalnemu. Starostwo tym samym usankcjonowało swoją decyzją dokonanie opisanych tu zniszczeń.
5) Należy rozważyć, czy Starostwo miało prawo wydać decyzję o budowie schroniska młodzieżowego, świetlicy i wypożyczalni sprzętu o łącznej powierzchni zabudowy 2800 m2, skoro decyzja o warunkach zabudowy i plan miejscowy dopuszczają na tym obszarze tylko małe obiekty handlowe lub usługowe, oraz, jak deklarowane w projekcie przeznaczenie opisanych tu obiektów ma się do stanu faktycznego.
6) Linia obrony właścicieli działek była możliwa dzięki brakowi nadzoru budowlanego na terenie inwestycji (brak inspekcji i raportów PINB).

7) Decyzja o umorzeniu postępowania przez Prokuraturę Rejonową mimo zeznań świadków, dowodów w postaci zdjęć lotniczych oraz ekspertyz specjalistów wydaje się co najmniej kuriozalna i może rodzić w mieszkańcach gminy uzasadnioną nieufność wobec tego organu sądowego.czwartek, 01 stycznia 2009

W 2009 roku Fadesa chyba nie zacznie budowy swojego osiedla w Powsinie. Ale tuż obok na pewno powstaną dwa segmenty apartamentowe przy ul. Potułkały, bo roboty nie zatrzymał ani brak mediów, ani pogłoski o kryzysie. Razem osiem apartamentów, czyli około trzydziestu nowych Powsinian i około dziesięciu samochodów. Tyle ulica Potułkały chyba jeszcze przyjmie?

Mieszkańcom Potłukał, jak dawniej mówiono, życzę Szczęśliwego Nowego Roku.

piątek, 14 listopada 2008

Często wracam do tematu przebudowy starej szkoły w Powsinie, bo jest to przedsięwzięcie niebanalne. Przypomnijmy, że stary budynek z lat trzydziestych ubiegłego wieku był ostatnio użytkowany przez zakład pracy chronionej, a później przez kilka lat stał opuszczony. Przebudowa polega na podniesieniu budynku o jedną kondygnację, dobudowaniu dodatkowych pomieszczeń, doprowadzeniu drogi. Droga już jest, dodatkowe piętro też. Wygląda na to, że w przyszłym roku akcja się zakończy, jeżeli budynek sie nie zawali, bo cały czas z wykopów wypompowywana jest woda.

Nieee, to taki żart, chociaż woda rzeczywiście płynie...

Widząc postępy w pracach, władze dzielnicy myślą już o wyposażeniu budynku i mających tam działać placówek w sprzęt komputerowy i sieć informatyczną. W ogłoszeniu o przetargu mowa jest o zakupie "...pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj. Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów..."

Z niecierpliwością czekamy, co z tego wyjdzie.

poniedziałek, 18 sierpnia 2008

Niedawno pisałem, że Fadesa wywiera naciski na szybką budowę kanalizacji i wodociągu, na które czeka Villa Botanica w Powsinie. Fadesa jest skuteczna. Już są gotowe decyzje znoszące potrzebę certolenia się z drogowcami na Rosochatej i Przyczółkowej ( http://powsinoga1.blox.pl/2008/06/wpis-1.html  ). A mianowicie: 

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 01.08.2008 została wydana decyzja nr 17/2008  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie  kanalizacji sanitarnej  w pasie drogowym ul. Rosochatej na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  na działkach  ewidencyjnych  nr  56  z   obrębu 1-06-69,  dz. ew. nr 1 z obrębu 1-06-82, dz. ew. nr  84 z obrębu 1-06-70 oraz dz. ew. nr 1 z obrębu 1-06-83.

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że w dniu 06.06.2008 została wydana decyzja nr 14/2008  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie  wodociągu w pasie drogowym ul. Przyczółkowej na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  na działkach ewidencyjnych nr 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/16 z obrębu 1-10-40,  dz. ew. nr 22 z obrębu 1-06-39, dz. ew. nr  1, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14 i 28/15 z obrębu 1-06-40 oraz dz. ew. nr 17/1, 17/2, 46/2, 24 i 25 z obrębu 1-06-56.

W opinii Muratora: "...projekt, o nazwie Villa Botanica w Powsinie, tuż obok Lasu Kabackiego (Warszawa) to sprawa dalszej - jak się wydaje - przyszłości. Na przyszłe osiedle prowadzi na razie jedna wąska ulica, mianowicie Potułkały. Deweloper pracuje nad doprowadzeniem na ten obszar wodociągów i kanalizacji. Miałyby one być podłączone do kolektora Zawadowskiego, którego budowa... z powodu braku zgody ZDM zatrzymała się ponad rok temu na ulicy Bruzdowej." Czy to znaczy, że ta "dalsza przyszłość" może nie być aż tak daleka?

środa, 13 sierpnia 2008

Z Powsina do Bielawy prowadzi ulica bocznikująca zakorkowaną ul. Warszawską. Kiedyś był to cichy zakątek z miejscami gniazdowania wodnego ptactwa, dziś ruchliwa szosa między Szkołą Amerykańską i osiedlem Konstancja z jednej strony, a pałacem Anny Hinckfuss z drugiej ( Ulica-Waflowa-do-niedawna-byla-cichym-zakatkiem ).

Pałac stoi pusty, mimo że od roku wygląda na gotowy do użytku. Ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Jak przystało na magnacką rezydencję, zbudowano do niego dojazd - nową drogę, odchodzącą od szosy powsińsko-bielawskiej. Co ciekawe, droga ta przejęła nazwę ulicy Waflowej, bo poza granicami Warszawy szosa powsińsko-bielawska nosi już nazwę ul. Powsińskiej. A wjazd na tę drogę zamykać będzie wystawna, pałacowa brama z wysokimi kolumnami, boniowaniem i innymi bajerami. Narazie wygląda to tak. Ale można już sobie wyobrazić, jak będzie po ukończeniu tej pracy.

wtorek, 12 sierpnia 2008

Place budowy w Powsinie są liczne i intrygujące (bo albo nic się na nich nie dzieje, albo bardzo szybko coś się zmienia). Dziś aktualności z dwóch z nich, bardzo różnych, ale położonych obok siebie. O budowie drogi lokalnej, równoległej do dwupasmówki po jej wschodniej stronie, już wspominałem. Wygląda to tak:

Na pierwszym zdjęciu w tle reklama Wajdemajera i restauracji Nuvolari. Na drugim zdjęciu droga właśnie doszła do kanału melioracyjnego i zastanawia się, co dalej? Chyba trzeba będzie przerzucić mostek.

A obok tej drogi stoi wciąż remontowany, pochodzący z lat 30-tych XX wieku, budynek byłej szkoły, byłego zakładu pracy chronionej, który w przyszłości (w przyszłym roku, według dyrektora Klubu Kultury Wilanów) ma pomieścić klub, bibliotekę publiczną i ośrodek pomocy społecznej.

Wreszcie zakończyło się odwadnianie fundamentów. Wreszcie - bo trwało to całą wiosnę i wyglądało, jakby budynek miał się zapaść w kurzawce pod ziemię. Teraz remont zaczyna przypominać rozbiórkę. Zdjęto dach, demontuje się stropy. Ciekawe, co dalej?

 

Czy nie intrygujące?

środa, 18 czerwca 2008

Na budowie Fadesy przy Potułkały w Powsinie niby nic się nie dzieje. Ale nieprawda. Dzieje się urzędowo - FPP Powsin załatwia sobie wodociąg i kanalizację. Na razie chodzi o grunty pod te inwestycje, ale tylko czekać, a nastąpi realizacja:

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek FPP Powsin   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Skorupki 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji  sanitarnej w ul. Rosochatej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dz. ew. 56 z obrębu 1-06-69, dz. ew. nr 1 z obrębu 1-06-82, dz. ew. nr 84 z obrębu 1-06-70 oraz dz. ew. nr 1 z obrębu 1-06-83 na terenie Dzielnicy Wilanów m, st. Warszawy.

 

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek FPP Powsin   Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Skorupki 5 w  sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w pasie drogowym ul. Przyczółkowej i Łukasza Drewny na odcinku od os. Powsinek do os. Powsin na terenie Dzielnicy Wilanów m, st. Warszawy.

 

A jeśli wodociąg i kanalizację będzie miało osiedle Fadesy, to i Powsiński Rynek Ancony też się podłączy i po problemie, nie?

 
poniedziałek, 24 marca 2008

W poprzedniej notce wspomniałem o oświetleniu Przyczółkowej od Vogla do granic miasta. Dziś więcej szczegółów. Planowane zadanie będzie się składać z następujących działań:

- demontaż istniejacych elementów sieci oświetleniowej (słupy, oprawy, kable, linia napowietrzna);
- ułożenie kabli YKY 5 x 25 mm2 oraz YKY 5 x 35 mm2 w rurach osłonowych;
- wymiane istniejacych szaf oswietleniowych LN-88 oraz OS-943;
- wymiane istniejacego zasilacza szafy OS-943;
- montaż nowoprojektowanych szaf OS-1, OS-2, OS-3, OS-4 wraz z budowa linii WLZ;
- montaż słupów stalowych ocynkowanych (h=10m) wzmocnionych na fundamentach prefabrykowanych wraz z wysiegnikami o wysiegu i konfiguracji „J”;
– 1,5m lub „T” – 4m (pozostałe wysiegi wg. oznaczen na rys. 1, 2, 3) – montaż opraw oswietleniowych na 11m – 216 szt.;
- wymiane istniejacych opraw na skrzyżowaniach na proj. oprawy sodowe o mocy 250W dwukomorowe w I klasie z wbudowanym czasowym modułem redukcji mocy – 62 szt.;
- montaż proj. opraw sodowych o mocy 150W dwukomorowych w I klasie z wbudowanym czasowym modułem redukcji mocy – 302 szt.

wtorek, 04 marca 2008

Karaiby w Powsinie, Villa Botanica - ekskluzywne miejsce na tropikalnej wyspie, wymarzone dla nowożeńców. Ciekawą nazwę znalazła Fadesa dla swojego osiedla w Powsinie. Jak widać, skojarzenia mogą wędrować i do pobliskiego ogrodu botanicznego, i na karaibskie wyspy (kto nie wierzy, niech pogugluje).

Ale ciekawsze jest pewnie to, że projektowanie powierzono Atelier Fiszer 41, znanej pracowni projektowej, założonej przez Stanisława Fiszera w 1972 roku w Paryżu. Fiszer i jego architekci zyskali uznanie swoimi projektami w Gdańsku i w Gdyni. A w Warszawie, hmmm, Arkady Kubickiego. Nie wiem, czy to dobrze wróży miasteczku Fadesy...

Stanisław Fiszer, założyciel i właściciel Atelier Fiszer 41.

Atelier Fiszera projektowało lofty w budynku praskiego PZO. Pracownia bierze udział w licznych konkursach na rozwiązania architektoniczne przestrzeni miejskiej. Po Trójmieście i Olsztynie jej terenem łowieckim jest Warszawa. Oprócz wspomnianych Arkad Kubickiego Atelier wzięło udział w konkursie na rozwiązanie integrujące Plac Bankowy, Senatorską i Plac Teatralny. I otrzymało wyróżnienie. Chociaż: "U wylotu Senatorskiej projektanci z biura Fiszer Atelier 41 zaplanowali rondo z futurystyczną rzeźbą pośrodku. Zapomnieli jednak o stojącym już na Bankowym monumencie przedstawiającym Juliusza Słowackiego."

Boję się, że w Powsinie Fiszerowie zapomnieli o układzie komunikacyjnym i o powsińskiej skarpie. Ale cóż, przynajmniej "miasteczko" będzie miało własny handel, oddzielony strażnikami od reszty Powsina. I słusznie, niech miejscowi jeżdżą do Tesco i Auchana, Kowala i Pani Małgosi, a nie szwendają się po ekskluzywnych uliczkach "miasteczka".

środa, 27 lutego 2008

Miasteczko Powsin! Tak, tak,ci, co chcieliby zachowaś sielski, wiejski charakter Powsina, chyba wpadną w czarną rozpacz. Pisałem niedawno, że Powsińskiego Rynku nie zablokował protest władz dzielnicy. A teraz dowiadujemy się z dodatku "Dom" do "Dziennika", że Fadesa zbuduje nie jakiś tam apartamentowiec, ale miasteczko z ryneczkiem. A jakże. Oto tekst artykułu i wizualizacje.

 
1 , 2


Tę stronę oglądano już razy.statystyka